سفارش تبلیغ
صبا
تاریخ : دوشنبه 95/5/18 | 12:41 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

به زیبــائی مـاه مــن ماه نیست 

به طنازی اش دخــترشاه نیست

میان همـه مــــاه رویان ، کسی

هماننـد او ناز و دلخــواه نیست

ولی با همه حسن و زیبائی اش

مرا بی وفا یار و همـراه نیست

به عشق کسی داده ام دل که او

ز درد دل زارم آگـــــــاه نیست

اگـر دل به دل راه دارد ،چــرا

مرا دردل سنگ اوراه نیست ؟

چنین کاو جفا می کند با دلــم

اگر دق کنم جای اکراه نیست

خـدایا چــرا شـام هجـران یار

به مثل شب وصل کوتاه نیست؟!
تاریخ : دوشنبه 95/2/20 | 11:21 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

الا ای پاسدار کشــورعشق

بود نام تو ثبت دفــترعشق

بود روز تو میــلاد حسینی

که باشد مقتدا ومظهرعشق


فرخنده میلاد بزرگ پاسداراسلام حضرت اباعبدلله الحسین علیه السلام

و روز پاسدار بر پاسداران حریم ولایت وامامت  مبارکباد.
تاریخ : شنبه 95/2/11 | 5:41 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

بیا ای گـــــــل بده بر ناله ام گوش

مکن از بلـــبل عـشـقـت فــراموش

مبــادا بشــکنی عهـــدی که بسـتی

که ازدل تاب وازســرمی رودهوش

کجــــایی تا ببـــینی از فــــراقــــت

چگـونه دل به سینه می زند جوش

اگر یکــــــبار دیگــــــر از در آیی

توراچون جان خود گیرم درآغوش

روان رفــــته از تــــن بـــاز آیـــد

اگـــر از باده ی وصلت کـنم نوش

عزیزم بــس کــن این نا مهـربانی

بیـــا ایـن بارغـــم بردار از دوش

بیـــا تا ازفـــراق رویت ای گــــل

نگــردد بلبــلت از ناله خــــاموش
تاریخ : چهارشنبه 95/2/1 | 12:23 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

تورا گــــردوری ماغــم نبـاشد       ولی عـشــق تومارا کـم نباشد

مرا داغـی است دردل ازفراقت       که غـیرازوصل تومرهم نباشد

(نخواهم بی تویکـدم زندگانی)       که غـیرازتـو مرا همـدم نباشد

بیا که غـیرازآغـوشـت پناهی        بـرایـم درهـمـــه عـــالم نبـاشد

میان عاشقان عهدیست محکم       چــرا پیـمــان ما محکـم نباشد

تواین ظلمی که کردی بادل من       ازآداب بنــــــی آدم نبــــــاشد

نگــــویم باکســـی راز دلـم را       که بر راز دلـــم محــرم نبـاشد

 
تاریخ : یکشنبه 95/1/29 | 1:15 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

تو به ابرو گـــره انداخته ای یعنی چه ؟
چشم ازغـمزه نپــرداخـته ای یعنی چه ؟

غمزه ی چشم توکه دین ودلم غارت کرد
تیغ ابرو که به من آخــته ای یعنی جه ؟

دل ماراکه شکـــستی ونکــــردی پـــروا
بی امان بـردل من تاخــته ای یعنی چه ؟

 داده ای عشق مــرا یکـسره بر باد فنا
این چنین کارمرا ساخــته ای یعنی چه ؟

منکه ازعشق تورسوای دوعالم شده ام
وهــنوزم که تونشــناخته ای یعنی چه ؟

نکند برده ای ازیاد توآن عهد نخست؟!
یا مگردل به کسی باخته ای یعنی چه ؟


  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک