سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : دوشنبه 95/5/18 | 12:41 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

به زیبــائی مـاه مــن ماه نیست 

به طنازی اش دخــترشاه نیست

میان همـه مــــاه رویان ، کسی

هماننـد او ناز و دلخــواه نیست

ولی با همه حسن و زیبائی اش

مرا بی وفا یار و همـراه نیست

به عشق کسی داده ام دل که او

ز درد دل زارم آگـــــــاه نیست

اگـر دل به دل راه دارد ،چــرا

مرا دردل سنگ اوراه نیست ؟

چنین کاو جفا می کند با دلــم

اگر دق کنم جای اکراه نیست

خـدایا چــرا شـام هجـران یار

به مثل شب وصل کوتاه نیست؟!


  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک