سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
تاریخ : یکشنبه 92/6/3 | 11:32 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

درطریق عشق کس عاشقتراز پروانه نیست

عاشق دلداده را فکری به جز جانانه نیست

   بلبل از شوق گلـش یادی زآب ودانـه نیست

(عاشـــــقان روی اوراخانه وکاشانه نیست          مرغ بال وپرشکسته فکر باغ ولانه نیست)

گربه اوعاشق شدی ازخویشتن بیکانه شو

گرشراب عشق خـــواهی راهی میخانه شو

وزخم عشقش بنـوش وباوی هم پیمانه شو

(گراســـیرروی اویی نیست شو پروانه شو          پای بند ملک هستی درخور پروانه نیست)

عاشقان راغــــیرروی اوندیــدن شیوه است

نازجانان را بجان ودل خریــــدن شیوه است

وزشراب عشق جامی سرکشیدن شیوه است

(می گساران رادل ازدنیا بریدن شیوه است        آنکه رنگ وبوی دارد لایق میخانه نیست)

راه عشق وعاشقی همواره پررنج وبلاست

درطریق عشق هر کس پا نهد آخر فناست

رهروان عشق را پیـوسته امید و رجاست

(راه عـلم وعـقل بادیوانگی از هم جداست        بسته ی این دانه ها وین دامها دیوانه نیست)

ایکه لاف عشق داری عشق راپیمانه شو

شیوه ی مستان گزین وعاشقی رندانه شو

درهوای عشق جانان مست شودیوانه شو

مست شو دیوانه شوازخویشتن بیگانه شو        آشنا بادوست راهش غیراین بیگانه نیست)
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک