سفارش تبلیغ
سرور مجازی
سرور مجازی
تاریخ : سه شنبه 92/6/5 | 5:5 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

         بسم الله الرحمن الرحیم
یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسًا یُواری سَوْءاتِکم وریشا ًولباس التّقوی ذالک خیرٌ

                                                                                                                   ( آیه 26 سوره اعراف)
ای فرزندان آدم ما بر شما لباسی فرو فرستادیم که اندام وعورات شما را می پوشاند.که
این لباس هم پوشش شما وهم زینت شماست،
واندام شمارا زیباترازآنچه هست نشان می دهد.وبهترازآن لباس تقوی وپرهیزگاری را برای شما مقرر نمودیم.

بنا برنص صریح این آیه ی شریفه،خداوند منان،برای حفظ کرامت وشئونات انسانی،دو نوع لباس معنوی ومادی(ظاهری) معیّن ومقرّرنموده است.
    لباس معنوی ،همان تقوی وپرهیزگاری است که زینت وآرایش روح وروان وموجب رشد وکمال انسان است.
ولباس مادی که وسیله ی پوشش ظاهر وپنهان نمودن زشتی های بدن (عورات)وزینت وزیبایی جسم وتن آدمی است.
لذا به منظور ضرورت حفظ حجاب به عنوان یک حکم  الهی وتکلیف شرعی ،درآیات 30 و31 سوره ی نور،صراحتا ً میفرماید که ای پیامبر؛
قل للمؤمنین یغضّوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم،ذالک ازکی لکم،..................
به مؤمنین بگو:چشمان خود را ازنگاه به نامحرم ببندند وعفّت وپاکدامنی خودرا حفظ کنند که این برای آنها پاکتروشایسته تراست.
وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهنّ ویحفظن فروجهن‌ّ ولایبدین زینتهنّ الاّما ظهر منها والیضربن بخُمُرهنّ علی جیوبهم،ولا یبدین زینتهنّ الّا لبعولتهنّ او آبائهنّ اوآباء بعولتهنّ او ابنائهنّ او ....
.......
وبه زنان باایمان بگو چشمهای خودرا ازنگاه های هوس آلودبه مردان نامحرم ببندند ودامان خود راخفظ کنند وعورات(سروسینه وگردن)خود رابپوشانند وزینتهای خود را آشکار نسازند،مگرآن قسمت که ظاهروآشکاراست(مانند دست وصورت)،ومقنعه وروسریهای خودرا برسروسینه وگردن بیندازند،وزینت وآرایش خودرا آشکارنکنند مگربرای شوهران یا پدران یا پدران شوهریا پسران و............
آنچه از آیات فوق استنباط ومنتج میشود اینست که انسان،اشرف مخلوقات وافضل موجودات است وازشأن ومنزلت بسیاربالا و والایی برخورداراست،چراکه اوخلیفه ی خدا درزمین است،پس خلیفه ی خدا باید شأن ومنزلت خویش را به بهترین وجه ممکن حفظ نماید.
یکی ازمهمترین جهات حفظ شئونات وکرامت انسانی،رعایت حجاب وعفاف است.
حجاب وپوشش مناسب برای انسان(بویژه زن) به منزله ی حصاروحفاظ برای باغ است .چرا که اگرباغ،حصاروحفاظ مناسبی نداشته باشد؛محصولش ازدزد ورهزن در امان نیست.
مسلّم ومبرهن استکه اگرزن هم حجاب وعفاف درست وحسابی نداشته باشد،ازنگاه شهوت آلود ونظروطمع سوء هوس بازان وشهوت پرستان مصون ودرامان نخواهد بود!!
آری زن باحجاب همانند درخت میوه ی پرثمری است که میان باغ از او مراقبت وموظبت میشود تا محصولش سالم ،ومورداستفاده ی حاص قرارگیرد.
امّا زن بی حجاب مانند درخت بی ثمرِکنارجوی وحاشیه ی خیابان است که همواره در منظرودید عموم قرارداردکه هرکس تواند ،دستی براو برآرد.!!

در ودیــوار با شد حا فــــــظ باغ                           وچادر هــم حجــاب وحافظ زن

نبا شــد گر به دور باغ دیـــــوار                          برد محصول آن رادزد ورهـزن

حجاب زن چنان دیوار باغ است                          که محصولش بود از دزد ایمن

زن،گوهرگرانبها وپرارزشی است که اگردرصدف حجاب وعفاف پنهان شود،همواره برقیمت وارزشش افزوده گشته ومشتریان حقیقی وخاص خریدارش می باشند. واگردورازحجاب وعفاف باشد، بدلی بی ارزش ا ست که به ثمن بخس هم نخرندش.!
زن باحجاب ،زرناب وکالای مرغوب باارزشی است که خریدارش مردان با غیرت وانسانهای با شخصیت هستند. امّا زن بی حجاب جنس بدل وبنجل حراج شدهای است که ازبس زیرو رو ودست مالی شود،یا لهیده وترشیده شده وبه سطل آشغال ریخته میشود ویا مورد استفاده ی احشام وانعام میگردد!!!
وحال ای دختر مسلمان،تو خود انتخاب کن که جزء کدام گروه باشی!
 محجبه وباوقار؛یا بی حجاب وبی بندوبار؟!!!                                                 
وبدان که جوان با غیرت وبا شخصیّت،برای رسیدن به وصال زن عفیفه وپاکدامن،میلیونها تومان هزینه می کند؛صدها سکه طلای ناب مهریه وکابینش میکند،میلیونها تومان خرج عروسی وتالار وآرایشگاه ومجلس ومهمانی میکند،تا عروس،خود را به او نشان دهد.!
اما تو دخترمسلمان،چقدربی ارزش وبی عِرض وقربی که مفت ومجانی خودرا به تماشای عموم می گذاری؟!!!!!!
آیا این است قدرومنزلت تو؟! که فرمود؛ ولقد کرّمنا بنی آدم!!!!
کوآن مقام ومنزلت خلیفة اللهی؟! که فرمود؛انّی جاعلٌ فی الارض خلیفه!!!
وچه شد آن شرافت وکرامتی که،تورا اشرف مخلوقات آفریدنند؟!!!
الم یأن للذین آمنوا اَن تخشع قلوبهم لذکرالله ومانزل من الحق؟!  آیا زمان آن نرسیده که دلهای افراد با ایمان دربرابرذکرخدا وآنچه ازسوی حق نازل شده است، خاضع وخاشع گردد؟!!!!!!!!!!          مگر نفرمود؛ وما خلقت الجنّ والانس الّا لیعبدون ؟

پس کمی به خودآی وبیندیش،که ازکجا آمده ای ؟ آمدنت بهر چه بود؟ به کجا میروی آخر؟ ننمایی وطنت.!!!!!!!!! 

       اِنّا هدیناه السبیل اِمّا شکرا ًواِمّا کفورا ً
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک