سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 92/7/14 | 1:20 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

(سحر بلــــبل حکایت با صبا کرد)

ببین دست قضا با گــل چها کرد؟!

گلی از گلشــن طــا ها و یا ســین

به خاری همنشــــین ومبـتـلا کرد

به هنگام شکفـتن،گل خـــزان شد

زبســکه همنشــین باوی جفـاکرد

بخشکد ای خـدا آن خار از بـــیخ

که اینگونه جفــــا برگـل روا کرد

خــــدایا بشکــــند آن دست ناپاک

که گل را چیـد وازشــاخه جداکرد

کدامین همنشین کرد آن جفـــارا !

که ام الفــضل با ابن الرضــا کرد

برآن همسر هزاران لعن ونفـرین

که با شوهر چنین جور وجفا کرد

        #      #        #

( من از بیگا نگان هــرگـز ننـالم

که بامن هـرچه کردآن آشنا کرد)