سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : جمعه 92/1/16 | 2:18 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

           خوشا بیدوی خوشا آب وهوایش        خنک آب زلال دلـــربایش

           خوشـا بـاغ وبهـاران قشـنگــش       کنار جوی آب دلگـــشایش

           کنــارجوی آب وســایه ی بیــد        زوال از ما نگرداند خدایش

           خوشاوقتی که رودش آب دارد         فزاید لطف دیگر برفضایش

           نـــوای بلبـــلان وشـُر شـُر آب        به همراه نسیم جانفـــــزایش

          سحــر همـــراه با بانگ مؤذّن          صفا بخشد به دل باد صبایش

          سر کـــوه وکنـــــار منــبع آب         چه زیبا منظری در زیر پایش

          به ته بازه زمیــنای زعفرانی           صفای دیگـــــری دارد نمایش

          همه اطراف بیدوی دلپذیراست         نمیدانم بگــــویم از کجــــایش

          ز دولانه و دوچاهــو ودوخک          ولنگ قـــرینی وچشــمه های

          چنان سرسبزوخرم دربهـاران          فرح بخش ودل انگیزه هوایش

         کنارچشمه دوخک چه زیباست          نشستن رو ولنگ دلــــــربایش

         درآنجا سیزده ی نوروزهرسال         زخاطر کی رود عشق وصفایش

         وجود ایـن همه نعمـت گــــوارا         بود بر مـــردمان با وفـــا یـــش

         خــــدایا زاد گـــاه«مــیرزا»را          نگهــــداری نما از هـــر بلایش
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک