سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : یکشنبه 92/1/11 | 11:8 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

دیشب به خواب دیدم آن مـــاه را دوبــــاره

بـا زآتــش  فراقــش زد  بـــر دلــم  شراره

بـا یاد روی ماهش وقتــی بـه خواب رفتــم

ازمشـرق خیـــالم سـر زد یــکی ستـــــاره

از خــاطرم گذشت و ازپیش چشم من نیــز

می رفت ازنگاهم تن نــازو خوش قــواره

می رفت وهمره خود دل برد و دیده ازمن

بــا اشــک و آه کـــردم بـررفتنش نـظـاره

درنشئه ی نگاهش ازخواب خوش پریـدم

با سیــنه ای کباب و بــا قلب پــاره پــاره

سر گشــته و پریشان دل پر ز بیم و امید

رفتم ســراغ حـا فــظ از بهر استــــشاره

گفــتم تـفـــعلی زن تعبــــیر خواب ما را

گفتا که خیر باشد چه حاجــت استــخاره

گفتا به دل نگهدار عشقی که رفته باشد

هرچند از سر ناز ، باز  آید او دوباره
تاریخ : پنج شنبه 92/1/8 | 10:10 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

گــوشه ی چشــم تودیـدم به هــوس افتادم

وزپی ات بـــس که دویـدم زنفــــس افتادم

می برد عشـــق تو با خویش مراازهرسو

وقت وبی وقت پی ات عین عسس افتادم

دل به تو دادم وهمـــراه شــدم با عــشّاق

غافــل ازخــویش شدم ازهمه پس افــتادم

تاکه افتاد به سـر حال وهــوای غم عشق

پیش طوفان غــمت خوار،چوخــس افتادم

مرغ دل خواست به شوقت پروبالی بزند

سوخت بال و پر و بیرون قفس  افتادم

عشق پیری که بجنبد،ثمرش رسواییست

عشق جنبید و زچشم همه کس افــتادم.!
تاریخ : چهارشنبه 92/1/7 | 1:52 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

بهارِ قلعه ی بیدوی هوای دیگری دارد
میان کوه وباغستان صفای دیگری دارد
میان باغ وبستانش پرازگلهای رنگارنگ
گل بادام  و زردآلو جلای  دیگری  دارد
همه کوه و کمرهایش معطّر از شمیم  گل
به وقت نم نم باران فضای  دیگری  دارد
به تن پوشیده کوهستان لباسی ازگل وسبزه
میان درّه ها  حال  و هوای  دیگری  دارد
صدای شُر شُرِ آب و نسیم  صبح نوروزی
طنین افکنده درکوه ها صدای دیگری دارد
چه چشم انداز زیبایی بنای  خانه های  دِه
به روی تپّه ای  زیبا  شمای  دیگری دارد
بنا گردیده هر خانه به  شکل پلّه  روی هم
زهر جانب که می بینی نمای دیگری  دارد
سحر همراه  با  بانگ اذان  و نغمه ی  بلبل
خروس ازهرطرف بانگ رسای دیگری دارد
به آهنگ دل انگیزی که بر دل میزند چنگی
غزل های خوش«میرزا»نوای دیگری دارد
تاریخ : دوشنبه 92/1/5 | 11:38 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

 

سلام دوستان ،عیدتان مبارک ،سالی خوش وخرّم همراه باموفّقیّت برای شما آرزو دارم.

(اگر دیرآمدم مجبور بودم.!!   هم از خانه هم از«وب»دور بودم.!!! .


یامقلّب ،قلب مارا شادکن          یامدبّر،بـاغ دل آبــاد کـــن

یامحوّل،حال نیکو کن عطا        یامسبّب،دل زغم آزاد کن

 

خداونـــــدا به حـــقّ احــمد وآل       دراین صــبح سعـــید اوّل سال 

بشوی ازلوح سینه گردغم را         بگردان حال مارا احسن الحال 

 

دراین صبــح بهـارواوّل سال          مبارک بادعیدت،کیف احوال؟  

دلت شاد وسرت بادا سلامت           دوام دولت عشقت،به اقبال؛ 


بهارآمد که غم ازدل بشوید             گل شــادی به باغ دل بروید  

بهارآمد که بلبل نغمه خواند            حدیث عاشــقی با گل بگوید

 

بهار آمد که غم از دل بشوید          گل شـــادی به باغ دل بروید

گمــانم این دل غـم پرور من           بنا دارد که غیرازغم نجو ید

 

بهار آمد دلم بی غــم نگردید           بجــز غــم با دلم همــدم نگردید

بهارآمد که کم گــردد غم دل           فزون گردیدو یک جوکم نگردید


بهار عشق مان را دیــدنی کن         بیا گل بوسه هارا چیــدنی کن

چو غنچه بشکفد از باغ رویت        دهان غنچه را بوسیــدنی کن

 

بهارآمد که من دلشــاد گردم          به جمع دلنوازان یــاد گردم  

زغمها خانه ی دل رابشویم            دمی از رنج وغم آزاد گرد

 

بیا تا در به روی غم ببندیم           به شادی بگذرانیم و بخندیم

بیا تا بی خیالی پیشه سازیم         دلا تا کی اسیر قـید و بندیم؟