سفارش تبلیغ
صبا ویژن
تاریخ : پنج شنبه 92/6/21 | 12:42 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

    همــو روزی که احــــوالم گرفتی

    چــو دخــــترکـــولـیا فــالم گرفتی

    پریشان خاطـــــرم کـردی ورفتی

   نـــدادی حــالــی وحـــالــم گرفتی    مرا دلخـــوش به یک پیـغام کردی

    وَهی ســرگـــرم با اوهــــام کـردی

    به وصل خویش دادی وعده وُهی

    مرا با وعده هــــایت خــام کـردی    مــراباعشــق خـود بـدنـام کردی

    اسیر عشــــق بد فـــرجام کردی

    به پیـــش خلـــق بردی آبــرویم

    مرا رسوای خـاص وعام کردی
تاریخ : چهارشنبه 92/6/20 | 12:30 صبح | نویسنده : اکبر میرزابیگی

سراسر جسم وجانم رنج ودرده
تنـــم با درد دائـــــم در نــــبرده
نگشتم لحـظه ای سرگـــرم دنیا
دلم از زندگـــانی ســردِ ســـرده


دلــم تنگ وگـرفـته از زمانه
غـمم بی حـدّودردم بی کرانه
زبسیاریِّ درد ورنج وانـدوه
درون سیــنه ام آتشـفـشـانه


نمی دانم چرا تنـــگه دل من؟!
چرا با غــم هماهـنگه دل من؟
دمی ازدرد وغم راحت نگشتم
همش باغُصّه درجنگه دل من 
تاریخ : سه شنبه 92/6/19 | 1:31 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

ای که کردی جامه ی عا لِـم به تن
چـون نــــدانی لاف دانـــــایی مزن
ارزش هـرکس به قدرعــقل اوست
عاقل آن باشد که کـم گویـــد سخن
تاریخ : یکشنبه 92/6/17 | 11:50 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

وای اگـــر سفــــله شــود معتــبر
میشود ازخویـش وخــدا بـی خبر
ســفله به جایی چـورسـد،میشود
مایه ی رســوایی وبــس دردسر
عــلم فـلاطـــون اگــر آمــوزد او
باز سفــــــیه است ونـــدارد ثمر
گرچه بود بار کــتابـش بـــدوش
یَحـــمِلُ اســفار بــود مثــل خـــر
هِــر نـــتوانـد که شـناســـد ز بِر
چــونکه نـــدارد زمعـــارف خبر
قندوقـروت است بــــرایش یکی
زهــرهـلاهــل بــــود اورا شکر
هرچه بخوانیش تویاسین بگوش
کلّه ی پوکش نپــــذ یـــــرد اثـــر
سفله چودیوارخرابه است وبس
تکیه مکن ای دل غــا فل،حـــذر

تاریخ : یکشنبه 92/6/17 | 11:39 عصر | نویسنده : اکبر میرزابیگی

شاعرک جوانی ،در انجمن ،با التهاب وهیجانی خاص از روی درد ، بالحنی سرد اراجیفی بهم میبافت؛
می گفت : سیاسی می سرایم !!
شعرش را نفهمیدم ! ولی حالش را چنین توصیف کردم؛
عجب حال ودلی پر درد داری         زخشم وکینه رنگی زرد داری
درونت کوره ی ازآتــش ودود        ولی لحن ودهانی سرد داری
  • paper | بک لینک فا | خرید بک لینک